“บริษัท เอสบี อินเตอร์แลบ จำกัด” มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก