สัมมนาฝ่ายขายประจำปี

บริษัท เอสบี อินเตอร์แลบ จำกัดได้จัดสัมมนา

ให้กับฝ่ายขายและการตลาดเพื่อส่งมอบนโยบาย ทางด้านการขายและแนวทางการบริการลูกค้าที่ดี
พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน