ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

1. เซลล์ต่างประเทศ
จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
1. หาลูกค้าตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ,รับผิดชอบงานขายให้ได้ตามเป้า และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
2. ประสานงานเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าจนถึงลูกค้า
3. จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า และแผนหาลูกค้าตัวแทนจำหน่ายใหม่

คุณสมบัติ :
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านประสบการณ์ขายต่างประเทศ (แถบอาเซียน/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา) จะได้รับพิจารณาพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทุกช่องทางได้เป็นอย่างดี หากมีทักษะภาษาจีนจะพิจารณาพิเศษ
6. มีบุคลิกภาพเรียบร้อย มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง
7. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี ทำงานเชิงรุก
8. มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
9. มีรถยนต์ส่วนตัว
10. สามารถออกไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา(สูตรเครื่องสำอาง)
จำนวน 1 อัตรา

 เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
1.  ควบคุมการวิจัยและพัฒนาสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
2. ติดตามผลการทดสอบคุณสมบัติ/ ความคงตัวของผลิตภัณฑ์/ ทดลองประกบบรรจุภัณฑ์และออกแบบการทดลองเพื่อใช้งานจริง
3. รายงานผลการทดลองผลิตภัณฑ์
4. การบริหารบุคลากร

 

คุณสมบัติ :
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา วิทยาศาสตร์เคมี/วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง/เภสัชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านเครื่องสำอางอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. ผ่านการอบรมด้าน GMP/ISO
5. สามารถใช้อุปกรณ์ในห้องLabได้เป็นอย่างดี
6. ใช้โปรแกรม MS Officeได้เป็นอย่างดี

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จปว.)
จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
1. ตรวจสอบและนำเสนอให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภพแวดล้อม
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเสนอมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถาานประกอบการ ให้เป็นไปตามแผนงาน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังบับ
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานในองค์กรเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
9. เสนอะแนะแนวทางจัดการเรื่องความปลอดภัยให้แก่นายจ้าง
10.ตรวจสอบสาเหตุ วิเคราะห์การประสบอันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายการ เสนอต่อที่ประชุม

คุณสมบัติ :
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย/วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัทเครื่องสำอางอย่างน้อย 3 ปี
4.  มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมี
5. ได้รับการขึ้นทะเบียนการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(จปว.)ตามกฏหมาย


 

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อใช้สมัครงาน