ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

1. เซลล์ต่างประเทศ
จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
1. หาลูกค้าตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ,รับผิดชอบงานขายให้ได้ตามเป้า และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
2. ประสานงานเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าจนถึงลูกค้า
3. จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า และแผนหาลูกค้าตัวแทนจำหน่ายใหม่

คุณสมบัติ :
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านประสบการณ์ขายต่างประเทศ (แถบอาเซียน/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา) จะได้รับพิจารณาพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทุกช่องทางได้เป็นอย่างดี หากมีทักษะภาษาจีนจะพิจารณาพิเศษ
6. มีบุคลิกภาพเรียบร้อย มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง
7. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี ทำงานเชิงรุก
8. มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
9. มีรถยนต์ส่วนตัว
10. สามารถออกไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

 

2. หัวหน้าแผนกเทรดมาร์เก็ตติ้ง จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
1. จัดทำสื่อการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ช่องทาง Offline
2. จัดทำแผน ควบคุมทีมส่งเสริมการขาย ทีมกิจกรรม ให้ได้ตามเป้าหมาย และประเมินผลงาน
3. วิเคราะห์ผลงาน และนำเสนองานการตลาดช่องทาง Offline ให้ทันสมัยและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับแบรนด์
4. กระจายงานและกำหนดเวลาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้สมบูรณ์ตามกำหนด

คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-38 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกียวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
4.  มีความรู้ด้านการตลาด Offline เป็นอย่างดี
5. มีภาวะผู้นำ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS
7. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
8.มีรถยนต์ส่วนตัว

3. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
1. รับวางบิล บันทึกข้อมูลต่างๆ ทางด้านบัญชีและการเงิน
2. ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย
3. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ :
1. เพศ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. ระดับวุฒิการศึกษา ปวช. สาขาการบัญชีขึ้นไป
3. ถ้ามีประสบการ์ณจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                         จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
1. ขับรถส่งสินค้าในกรุงเทพ และปริมณฑล
2. จัดสินค้าขึ้นรถตามเอกสารที่ได้รับ
3. ส่งสินค้าที่มีคุณภาพ และถูกต้อง ครบถ้วนให้กับลูกค้า
4. ดูแล ทำความสะอาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

       คุณสมบัติ :
       1. เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
      2. มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
      3. รู้เส้นทางในกรุงเทพ และปริมณฑล
      4. สามารถใช้โฟคลิฟแบบนั่ง-ยืนได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
    

5. หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิต (planning)
จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนโดยประมาณ : ตามตกลง

หน้าที่ที่รับผิดชอบ :
1.วางแผนงานผลิตให้ได้ทันตามกำหนดส่งที่ตกลงไว้
   - ตรวจสอบการวางแผนงานผลิตประจำวัน ประจำเดือน ของเจ้าหน้าที่วางแผน
   - ประชุมทบทวนแผนประจำสัปดาห์
   - ติดตามแผนงานที่วางว่าสามารถทำตามแผนได้หรือไม่ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนเพื่อให้ทันต่อการส่งมอบ
   - จัดทำข้อมมูล KPI เพื่อเข้าประชุมประจำเดือน
   - บริหารให้เจ้าหน้าที่วางแผนทำป้าย KANBAN ไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
   - ตรวจสอบรายงาน Promos และรายงานสิ่งผิดปกติให้ผุ้จัดการฝ่ายผลิตทราบ
2. ปฎิบัติงานปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
   - ตรวจสอบ Cycle Time ของสินค้า ให้ตรงกับข้อมูล
   - จัด Balance Line เพื่่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
   - เข้าร่วมประชุมแผนกในฝ่าย เพื่อรายงานปัญหาให้ ผู้จัดการฝ่ายทราบ
3.ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

       คุณสมบัติ :
      1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
      2. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Industrial Engineer / Chemical Engineer หรือที่เกี่ยวข้อง
      3. มีความรู้เรื่อง GMP / ISO9001
      4. มีความเป็นผู้นำ เข้ากับผู้อื่นได้ ขยัน อดทน
      5. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อใช้สมัครงาน