รับจ้างผลิต

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการผลิต จึงมีการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรและเทคโนโลยี ในโรงงานแห่งนี้ รวมมูลค่า 500 ล้านบาท เพราะตระหนักดีว่า เครื่องจักร เทคโนโลยี หรือแม้แต่การเลือก วัตถุดิบ สูตรการผลิต นับเป็นหัวใจสำคัญ และที่มาของสินค้าที่มีคุณภาพ โดยบริษัทไม่ได้ผลิตเพื่อ จำหน่ายในประเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ อีกกว่า 10 ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งยังรับจ้างผลิตด้วย

หัวใจสำคัญของโรงงาน คือ ห้องปฎิบัติการ หรือ LAB ถือว่าเป็น LAB ที่ได้รับมาตรฐานสูงสุด และเป็นโรงงานเครื่องสำอางค์ที่มีตัวแทนจากสถาบัน ที่มีชื่อเสียงต่างๆ เดินทางมาเยี่ยมชมสม่ำเสมอ

มีการวางระบบ ควบคุมคุณภาพ โดยใช้หลักการการประกันคุณภาพ ระหว่างการผลิตทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงสุด ตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ และลดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านคุณภาพ และเวลา ทำให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสูง